top_heslo.png, 3,2kB

Management by Projects


Z koncepčního hlediska existují v zásadě dva přístupy k využití metod a nástrojů projektového managementu: aplikace na řízení projektově-orientovaných aktivit (projektů, programů a projektových portfolií), obvykle označovaná jako Project Management (PM), a aplikace na řízení organizace, označovaná obvykle jako Management by Projects (MbP).

Úlohou Project Managementu je především dosažení deklarovaných cílů projektu. Objektem primárního zájmu je zde „projekt"; osoba pověřená vedením projektu jedná v zájmu úspěchu projektu a hranice její působnosti jsou obvykle dány hranicemi projektu. Často se setkáváme se symbolickým vyjádřením principu PM jako „dělat věci správně".

Úlohou a posláním Managementu by Projects je především dosažení deklarovaných cílů (typicky strategických, resp. podnikatelských) příslušné organizace. Objektem zájmu je v tomto přístupu organizace jako celek, s tím že osoba pověřená vedením „systému" (souboru MbP aktivit) jedná v zájmu úspěchu organizace, resp. hranice její působnosti překračují hranice jednotlivých projektově-orientovaných aktivit směrem k hranicím organizace, případně až za hranice organizace - směrem k okolnímu prostředí ve kterém organizace operuje. Symbolické vyjádření principu MbP je „dělat správné věci" (správným způsobem).

Řízení prostřednictvím projektů

Typické úlohy, které Management by Projects řeší, jsou:

  • Realizace strategie organizace (prostřednictvím projektů, resp. programů a portfolií)

  • Řízení soustavy projektově-orientovaných aktivit (tzv. multiprojektové řízení)

  • Rozvoj projektového prostředí („systému") a projektové kultury organizace

  • Podpora projektového řízení v organizaci

V některých organizacích hraje projektové řízení velmi významnou úlohu. Jsou to typicky organizace, jejichž předmět podnikání je realizován formou projektů (projektově-řízené dodávky produktů či služeb, zakázky, apod.), a/nebo organizace které prostřednictvím projektů řídí a rozvíjí sebe sama, resp. realizují své změny. V prvním případě hovoříme o podnikání založeném na projektech (Project Oriented Business), v případě druhém o projektově-orientované organizaci (Project Oriented Organisation).

V organizacích tohoto typu je třeba věnovat aplikaci projektového řízení mimořádnou pozornost, zejm. co do systémového nastavení prostředí (vč. odpovídajícího organizačního zajištění, mj. např. v podobě útvarů typu Project Management Office), rozvoje lidských zdrojů a projektové kultury v nejširším slova smyslu. Kromě "tradičního" řízení projektů zde nachází své uplatnění také řízení programů (Program Management) a řízení projektového portfolia (Project Porftolio Management).

Výhody dobře fungujícího systému projektového řízení

V současné době, kdy se čím dál větší množství nejrůznějších lidských aktivit řídí projektovým způsobem, významně narůstá potřeba "pořádku" ve výkonu aktivit tohoto typu, zajištění transparentnosti a dostatečné míry kontroly nad nimi, jakož i lidmi kteří se na jejich realizaci podílejí.

Četnost i komplexita projektů se významně zvyšují, a logicky se zintenzivňuje i potřeba jejich vzájemné koordinace, jakož i potřeba proaktivně řídit rizika spojená s jejich realizací. Prakticky všechny organizace, které s projekty pracují, dnes usilují o zavedení či další rozvoj systémů řízení svých projektů, s cílem dosáhnout vyšší míry své efektivity a úspěšnosti.

Dobře fungující systémy projektového řízení umožňují organizacím zejm.:

  • Zlepšit schopnost dosahování deklarovaných cílů (na úrovni jednotlivých projektů, i celé soustavy projektů)

  • Dosáhnout požadované vyváženosti a transparentnosti celého prostředí, a tím i vyšší míry kontroly nad ním a snížení rizik

  • Lépe vybírat a prioritizovat projekty k realizaci, optimalizovat čerpání zdrojů, minimalizovat případné obsahové redundance v jednotlivých projektech a současně omezit meziprojektové konflikty v čerpání zdrojů

  • Cílenějším způsobem vybírat, rozmisťovat, řídit a dále rozvíjet lidské zdroje pracujících v projektovém prostředí

  • Poskytnout bázi pro kvalitnější plánování potřeby zdrojů, jak z krátkodobého (operativního), tak střednědobého (rozvojového) hlediska

  • Lépe pracovat s motivací a energií lidí

Standardem nebo vlastní cestou?

Řadu principů a postupů v oblasti řízení projektů (projekt managementu) lze úspěšně zobecňovat, resp. standardizovat. Právě znalosti a zkušenosti (dobré, i poučení z těch horších) z této oblasti jsou náplní „základních" standardů, které mohou organizace poměrně snadno adoptovat a aplikovat na své vlastní podmínky. Jít cestou standardu v této oblasti je tedy vhodné.

V oblasti řízení organizací s využitím metod a nástrojů projektového řízení (tedy managementu by projects) je situace poněkud složitější. Každá organizace má svojí jedinečnost (ve smyslu podstaty svého fungování, strategie, konkurenčních výhod, procesní a organizační architektury, resp. vnitřní kultury), a proto je třeba odpovědně zvážit do jaké míry se vydávat cestou přejímání cizích (byť mezinárodně osvědčených) vzorů, a do jaké míry se vydávat svojí vlastní, jedinečnou cestou. Jít cestou standardů je zde možné do určité míry, při současné aplikaci zdravého kritického myšlení a selského rozumu.

 

Zdá se Vám to složité? Poradíme Vám jak na to...!

 

viz také:

Strategický projektový management - realizace strategie organizace prostřednictvím projektového řízení (článek pro Moderní řízení)

Strategické projektové řízení - Moderní řízení [1001.00kB]

Rozvoj projektové kultury jako součást strategického řízení organizace (článek pro Moderní řízení)

Rozvoj projektové kultury - Moderní řízení [644.98kB]


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65