top_heslo.png, 3,2kB

Project Management


Project Management je ucelená manažerská disciplína, která aplikuje znalosti, dovednosti, nástroje a techniky na projektově-orientované aktivity tak, aby byly naplněny cíle, pro které byly tyto aktivity ustanoveny.

Každý projekt má svůj primární účel (goal), smysl existence, aneb důvod PROČ by měl být realizován. K tomu aby projekt mohl přispět k naplnění účelu svého vzniku, musí být splněn jeho cíl, příp. cíle. Cílem se rozumí dodání sjednaných výstupů definované kvality, ve sjednaném čase a v rámci přiděleného rozpočtu. Znamená to, že cíl je tvořen třemi základními dimenzemi: věcnou dimenzí (CO), časovou dimenzí (KDY) a nákladovou dimenzí (ZA KOLIK), z nichž jedna dimenze obvykle bývá určující, tedy má vyšší prioritu než ostatní. Hovoříme o tzv. trojimperativu projektu, resp. jeho určující ose (dimenzi).

Během realizace projektu je naplňován tzv. životní cyklus projektu (project life cycle), který zahrnuje obvykle tyto fáze: iniciaci (initiation), plánování (planning), realizaci (execution & control) a uzavření (closing). Někdy bývá mezi fáze iniciace a plánování vkládána ještě fáze strategie. Principielně jde o to iniciovat projekt, určit jeho cíle a strategii realizace, a následně získat od příslušné autority mandát k jeho realizaci. Realizace pak obnáší plánování cesty k naplnění cíle projektu, a posléze realizace této cesty, za průběžného plánování a řízení jakosti a rizik, resp. změn v jednotlivých aspektech projektu, pokud nastanou.

Každý projekt je doprovázen určitou mírou neurčitosti a nejistoty. Systematická identifikace a předcházení různým vlivům, které mohou mít na projekt vliv, je přirozenou a nezbytnou součástí řízení projektu.

Plánování jako základ

Plánováním projektu odpovídáme především na tyto základní otázky:

 • KDO a podle JAKÝCH PRAVIDEL bude projekt realizovat (definujeme organizaci projektu a základní pravidla hry, jednotlivé role a odpovědnosti, klíčové osoby)

 • CO bude projektem dodáno (definujeme výstupy projektu a úroveň jejich kvality)

 • JAK budeme při jejich tvorbě postupovat, tj. jaké aktivity a v jakém pořadí budou realizovány

 • S KÝM/ČÍM (aneb s jakými zdroji) a posléze KDY budou jednotlivé aktivity realizovány, a

 • ZA KOLIK, aneb kolik nás to bude stát

Je doporučeníhodné, aby doplňkem základních plánů byly rovněž:

 • Plán řízení projektu, aneb jak konkrétně bude projekt organizován a řízen

 • Plán řízení rizik

 • Plán zajištění a kontroly kvality

 • Komunikační plán a plán aktivit směřujících k podpoře projektu,

 • a další plány dle konkrétních potřeb konkrétního projektu

Jak na to

Při samotném plánování a řízení postupu projektu je využívána celá řada osvědčených metod, nástrojů a technik, které napomáhají úspěšnému dosažení dílčích úkolů a posléze cílů projektu, např.:

 • Trojimperativ projektu

 • Logická rámcová matice (Logical Framework Matrix)

 • Analýza očekávání a zájmu zainteresovaných stran + akční plán (stakeholders analysis & response plan)

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Síťový diagram aktivit (uzlový, hranový), kritická cesta (critical path), resp. kritický řetěz (critical chain)

 • Časový harmonogram (dnes nejčastěji v podobě tzv. Ganttova úsečkového grafu)

 • Management rizik (identifikace a kvantifikace rizik, risk response planning, ...)

 • Práce s lidmi: vedení, řízení, motivace, komunikace, facilitace, zvládání konfliktů a krizí,

 • a další

Realizace

V realizační fázi projektu v zásadě postupujeme dle projektových plánů, vykonáváme patřičné procesy a úlohy, řešíme nastalé odchylky, ...

 • řídíme vztahy se zainteresovanými stranami a udržujeme efektivní komunikaci

 • organizujeme, řídíme a koordinujeme postup prací, vedeme a motivujeme projektový tým

 • řídíme kvalitu projektových výstupů, resp. faktory, které na ní mají vliv

 • řídíme čerpání přidělených zdrojů (lidských, materiálních, finančních) a ekonomiku projektu

 • monitorujeme vývoj rizik, přijímáme příslušná preventivní a/nebo nápravná opatření a řešíme vyskytnuvší se problémy, či krize

 • identifikujeme a systematicky řídíme změny projektu, pokud nastávají

 • sledujeme, analyzujeme a reportujeme rozpracovanost, resp. postup projektu (např. procentuální metodou, SSD metodou, spotřebou rezerv dle TOC Critical Chain, metodou EVA - Earned Value Analysis, aj.)

 • dle potřeby aktualizujeme projektové plány

 • udržujeme příslušnou dokumentaci

 • zachytáváme nabyté zkušenosti (lessons learned)

 

Zdá se Vám to složité? Není... Naučíme Vás to...!

 

viz také:

Profese o které se hovoří: Projektový manažer (článek pro HR forum):

Profese o které se hovoří: Projektový manažer [746.88kB]


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Rádi také tvoříme nové věci, jasná, smysluplná a užitečná řešení.

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65