top_heslo.png, 3,2kB

Project Management


Project Management je ucelená manažerská disciplína, která aplikuje znalosti, dovednosti, nástroje a techniky na projektově-orientované aktivity tak, aby byly naplněny cíle, pro které byly tyto aktivity ustanoveny.

Každý projekt má svůj primární účel (goal), smysl existence, aneb důvod PROČ by měl být realizován. K tomu aby projekt mohl přispět k naplnění účelu svého vzniku, musí být splněn jeho cíl, příp. cíle. Cílem se rozumí dodání sjednaných výstupů definované kvality, ve sjednaném čase a v rámci přiděleného rozpočtu. Znamená to, že cíl je tvořen třemi základními dimenzemi: věcnou dimenzí (CO), časovou dimenzí (KDY) a nákladovou dimenzí (ZA KOLIK), z nichž jedna dimenze obvykle bývá určující, tedy má vyšší prioritu než ostatní. Hovoříme o tzv. trojimperativu projektu, resp. jeho určující ose (dimenzi).

Během realizace projektu je naplňován tzv. životní cyklus projektu (project life cycle), který zahrnuje obvykle tyto fáze: iniciaci (initiation), plánování (planning), realizaci (execution & control) a uzavření (closing). Někdy bývá mezi fáze iniciace a plánování vkládána ještě fáze strategie. Principielně jde o to iniciovat projekt, určit jeho cíle a strategii realizace, a následně získat od příslušné autority mandát k jeho realizaci. Realizace pak obnáší plánování cesty k naplnění cíle projektu, a posléze realizace této cesty, za průběžného plánování a řízení jakosti a rizik, resp. změn v jednotlivých aspektech projektu, pokud nastanou.

Každý projekt je doprovázen určitou mírou neurčitosti a nejistoty. Systematická identifikace a předcházení různým vlivům, které mohou mít na projekt vliv, je přirozenou a nezbytnou součástí řízení projektu.

Plánování jako základ

Plánováním projektu odpovídáme především na tyto základní otázky:

 • KDO a podle JAKÝCH PRAVIDEL bude projekt realizovat (definujeme organizaci projektu a základní pravidla hry, jednotlivé role a odpovědnosti, klíčové osoby)

 • CO bude projektem dodáno (definujeme výstupy projektu a úroveň jejich kvality)

 • JAK budeme při jejich tvorbě postupovat, tj. jaké aktivity a v jakém pořadí budou realizovány

 • S KÝM/ČÍM (aneb s jakými zdroji) a posléze KDY budou jednotlivé aktivity realizovány, a

 • ZA KOLIK, aneb kolik nás to bude stát

Je doporučeníhodné, aby doplňkem základních plánů byly rovněž:

 • Plán řízení projektu, aneb jak konkrétně bude projekt organizován a řízen

 • Plán řízení rizik

 • Plán zajištění a kontroly kvality

 • Komunikační plán a plán aktivit směřujících k podpoře projektu,

 • a další plány dle konkrétních potřeb konkrétního projektu

Jak na to

Při samotném plánování a řízení postupu projektu je využívána celá řada osvědčených metod, nástrojů a technik, které napomáhají úspěšnému dosažení dílčích úkolů a posléze cílů projektu, např.:

 • Trojimperativ projektu

 • Logická rámcová matice (Logical Framework Matrix)

 • Analýza očekávání a zájmu zainteresovaných stran + akční plán (stakeholders analysis & response plan)

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Síťový diagram aktivit (uzlový, hranový), kritická cesta (critical path), resp. kritický řetěz (critical chain)

 • Časový harmonogram (dnes nejčastěji v podobě tzv. Ganttova úsečkového grafu)

 • Management rizik (identifikace a kvantifikace rizik, risk response planning, ...)

 • Práce s lidmi: vedení, řízení, motivace, komunikace, facilitace, zvládání konfliktů a krizí,

 • a další

Realizace

V realizační fázi projektu v zásadě postupujeme dle projektových plánů, vykonáváme patřičné procesy a úlohy, řešíme nastalé odchylky, ...

 • řídíme vztahy se zainteresovanými stranami a udržujeme efektivní komunikaci

 • organizujeme, řídíme a koordinujeme postup prací, vedeme a motivujeme projektový tým

 • řídíme kvalitu projektových výstupů, resp. faktory, které na ní mají vliv

 • řídíme čerpání přidělených zdrojů (lidských, materiálních, finančních) a ekonomiku projektu

 • monitorujeme vývoj rizik, přijímáme příslušná preventivní a/nebo nápravná opatření a řešíme vyskytnuvší se problémy, či krize

 • identifikujeme a systematicky řídíme změny projektu, pokud nastávají

 • sledujeme, analyzujeme a reportujeme rozpracovanost, resp. postup projektu (např. procentuální metodou, SSD metodou, spotřebou rezerv dle TOC Critical Chain, metodou EVA - Earned Value Analysis, aj.)

 • dle potřeby aktualizujeme projektové plány

 • udržujeme příslušnou dokumentaci

 • zachytáváme nabyté zkušenosti (lessons learned)

 

Zdá se Vám to složité? Není... Naučíme Vás to...!

 

viz také:

Profese o které se hovoří: Projektový manažer (článek pro HR forum):

Profese o které se hovoří: Projektový manažer [93.59kB]


 

Proč zvolit MBP?
Na čem pracujeme?

Spolupodílíme se na strategickém rozvojovém programu zaměřeném na inovaci metod a postupů práce, s využitím principů štíhlého a agilního řízení (společnost operující v energetice)

Aktuality

© MBP Consulting s.r.o., All rights reserved


Warning: preg_replace(): No ending delimiter ''' found in /www/doc/www.mbpconsulting.cz/www/inc/Cache.php on line 65